St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church

St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church, San Francisco
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic ChurchWednesday, June 26th, 2019 at 7:40pm
Day 3 of Candle Holder's Camp
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church
Today we baked at the Candle Holder's Camp, thanks to Sophine and her baking skills. We are half way there. More fun awaits us ahead. See you all tomorrow!
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic ChurchTuesday, June 25th, 2019 at 9:42pm
Photos from St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church's post
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church
Candle Holders’ Camp Day 2! Mad Science was part of our day and our children learned about living in space. It was another fun day. We also celebrated Ani Kizirian’s birthday.
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic ChurchMonday, June 24th, 2019 at 4:47pm
First Day of Candle Holder's Camp
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church
We had an amazing first day of camp at St. Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church. Special thanks to all parents who helped make this a success.
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic ChurchFriday, June 21st, 2019 at 9:15pm
Today, our Pastor, V. Rev. Fr. Barouyr Shernezian was invited by Archbishop Cordileone to deliver a homily on Religious Freedom at the Vesper Service in Star of the Sea Church. Thank you to His Eminence and the church parish for the honor.
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic ChurchSunday, June 16th, 2019 at 4:06pm
Photos from St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church's post
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church
Father’s Day Celebration at Vasbouragan Hall, organized by the Ladies Auxiliary, hosted by Lily Pamukyan, in memory of Levon Pamukyan. Happy Fathers’ Day and God bless all fathers of our church. Thank You Lily.
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic Church
St. Gregory The Illuminator Armenian Apostolic ChurchTuesday, June 11th, 2019 at 9:53am
Dear Parents, less than two weeks left from our Candle Holders' Camp. We would appreciate if you can register your children this week, so we can make the necessary arrangements and plan accordingly. Thank you!
Սիրելի ծնողներ, մօտաւորապէս երկու շաբաթ տեղի պիտի ունենայ եկեղեցւոյ ճամբարը։ Եթէ կը ծրագրէք ձեր զաւակները մասնակից դարձնել ճամբարին, պիտի խնդրէինք որ այս շաբաթ անպայման արձանագրէք, որպէսզի կարենանք ըստ այնմ դասաւորումները կատարել։ Շնորհակալութիւն։
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com